Farmers
/
Farmers

Ang mga BIOTECH researchers ay naka-likha ng iba’t ibang biofertilizers o pataba at pangpuksa ng sakit ng halaman para sa ika-sasagana ng bukirin ng mga magsasaka o indibidwal na may iba’t ibang uri ng pananim. Ang mga produktong ito ay resulta ng maraming taon ng pag-aaral na naglalayong makapagbigay ng mura at alternatibong pataba na hindi gumagamit ng mga delikadong kemikal.

Para sa karagdagang impormasyon ukol sa mga produktong ito at iba pang produkto ng BIOTECH, magpunta sa Products page.

BIOTECH products for farmers:

 • ACTICon – biocontrol formulation against Fusarium oxysporum TR4 affecting Cavendish banana
 • BioGroe – plant growth promoter of vegetables and ornamentals
 • Bio N – microbial-based fertilizer for rice, corn, and vegetables
 • Bio-organic Fertilizers
  • BioGreen – bio-organic fertilizer (BOF)
  • Bio-Fix – enrichment inoculant
  • Bio-Quick – composting inocula
 • Bio Sol-P – phosphate solubilizing inoculant
 • Brown Magic – growth enhancer and biocontrol of root diseases of various orchid species
 • HormoGroe – nano-plant growth regulator
 • Mykocap – a capsule-based form of Mykovam 
 • Mycogroe – tree vitamin for forest trees and commercial plantation
 • MykoPlus – soil-based microbial plant growth promoter 
 • Mykorich – soil-less mycorrhizal-based fertilizer in capsule or powder form
 • Mykovam – soil-based biofertilizer for fruit trees, agricultural crops, reforestation species, and ornamentals
 • NitroPlus – nitrogen supplement for legumes
 • Nutrio – foliar spray biofertilizer for sugarcane
 • Phospholink – microbial-based phosphate solubilizing inoculant
 • VAM Root Inoculant (VAMRI) – biofertilizer for agricultural and horticultural crops, trees and ornamentals